Какво е биологично земеделие

Какво е биологично земеделие

Биологичното земеделие е метод за производство на култури и животни и е много повече от избора да не се използват пестициди, изкуствени торове, генетично модифицирани организми, антибиотици и хормони на растежа.
Биологичното производство е цялостна система, предназначена да оптимизира производителността и пригодността на различните общности в рамките на агро- екосистемата, включително организмите в почвата, растенията, животните и хората. Основната цел на биологичното производство е да се разработят стопанства, които са устойчиви и в хармония с околната среда.
Общи принципи на биологичното земеделие:
– опазване на околната среда;
– ограничаване деградацията и ерозията на почвата;
– намаляване на замърсяването;
– оптимизация на биологичната продуктивност;
– повишаване на човешкото здраве;
– запазване дългосрочно плодородието на почвата чрез оптимизиране на биологичната активност в почвата;
– поддържане на биологичното разнообразие в рамките на системата;
– рециклиране на материали, ресурси, отпадъци, хранителни вещества в дадено стопанство;
– производство на биологични продукти, като се набляга на внимателна обработка и методи на работа, които запазват биологичната цялост и качество на продукта;
– толерира възобновяемите ресурси;
– насърчава се сеитбообръщането;
– използване на препарати и торове по стандарти, изготвени за биопроизводство;
– отговорност и доверие между човек и природа.

Конвенционалното земеделие за момента доминира пред биологичното. Причината е, че количествата продукция в следствие на биологичния подход са доста по-малки. Но в световен мащаб се работи усърдно за повишаване на добивите чрез органични методи. Едно от решенията е биохумусът, произведен от червеевите организми. Този продукт е синтезиран и разработен единствено и само от взаимовръзките и циклите в природата и практиката го е наложила като задължителен елемент от едно биологично производство.

This post is also available in: English