Кратка история на Червения калифорнийски червей

Кратка история на Червения калифорнийски червей

Още в Древен Египет червеният червей, наречен по-късно Червен калифорнийски червей, се е приемал за изключително ценен животински вид. Затова наказвали с много тежки наказания, включително и със смърт, всеки, който се осмели да изнесе извън царството дори само един червей. На древните народи било известно, че плодородието по делтата на Нил се дължи на безшумния труд на тези чудни животинки.

Първите задълбочени изследвания за размножаването и живота на Червения калифорнийски червей (ЧКЧ) датират от 1837г., проведени от Чарлз Дарвин. Той отделя много време на тях и стига до впечатляващо заключение, че ако не са червеите, Земята би била идентична с Луната.

Идеята за промишлено отглеждане на ЧКЧ принадлежи на американския лекар Баррет. В своята ферма той развъжда червеите с цел повишаване на плодородието на почвата. Баррет изхожда от разбирането, че органични отпадъци – от кухнята, от градината и др.- са годни за храна на червеите, които отглежда в сандъци. След направени изследвания и експерименти, той е впечатлен от плодовитостта им (размножителна способност). Публикувал този негов труд през 1947г.

По същото време в Калифорнийския аграрен университет започва програма за използването на червея в селското стопанство, в отговор на многобройните запитвания и желания на фермери, риболовци, производители на цветя и зеленчуци. Няколко години по-късно правителството на САЩ регламентира субсидии и други мерки за подпомагане на дейността на всеки желаещ да отглежда ЧКЧ. През  1979г. в САЩ са създадени 1500 ферми за отглеждане на ЧКЧ, а произведеният от тях хумус се ползва и за рекултивиране на замърсени почви.

Автор: Васил Алексов

This post is also available in: English