Нуждата от биологично земеделие

Нуждата от биологично земеделие

Според  Codex Alimentarius (колекция от международно признати стандарти, практики, насоки, свързани с храни, производство и безопасност на храните) биологичното земеделие е: цялостна система за производствен мениджмънт, поддържаща устойчивостта в агроекосистемите, вкл. биоразнообразието, биологичните цикли и биологичната активност в почвата. Министерството на земеделието и храните в САЩ използва следното определение: система за производство с намалено или изключено прилагане на синтетични минерални торове, пестициди, регулатори на растежа и стимулатори. Ние ще допълним, че биологичното земеделие и неговата главна роля в опазването на околната среда, биоразнообразието и здравето на бъдещите поколения го нарежда в челните позиции на приоритетите на нашето време.

Биоземеделието се базира на прости и изначало правилни принципи:

 • Поддържа и повишава плодородието на почвата;
 • Запазва синергията между земя, растения, животни и хора;
 • Уповава се на жизнените и екологични системи и цикли, работи с тях и подпомага поддържането им;
 • Разглежда дадена ферма като организъм, който съществува в определена екосистема;
 • Намаля компактността и ерозията на почвата;
 • Увеличава съдържанието на хумуса;
 • Използва философия за рециклиране на хранителни вещества (компостиран оборски тор, растителни отпадъци и др.), ползване на зелено торене.

Корените на биологичното земеделие  са от 80-те години на миналия век. Развива се успешно в западните страни на Европа и САЩ, като през 90-те години бележи динамичен прираст. Увеличава се потребителското търсене и държавната политика започва да се насочва към това мислене. Системно и убедително биологичното земеделие  завоюва своето място и в България. Започва да се осмисля и превъзходството над конвенционалното земеделие:

 • Произвеждат се здравословни храни с високи технологични качества;
 • Опазват се подпочвените води от замърсяване с нитрати, пестициди и др.;
 • Повишава се биологичното разнообразие, оползотворяват се естествените, местни и възстановими ресурси;
 • Подобрява се почвената структура и плодородието;
 • Намалява се с около 50 % разходът на енергия;
 • Намалява се с около 4 пъти почвената ерозия;
 • Опазват се дъждовните червеи и полезните видове.

Един от най-бързо развиващите се пазари е този на биологичните продукти, като годишно  той нараства с около 10-15 %. Най-големите консуматори са Северна Америка и Европа. Държавата с най-много сертифицирани, биологично управлявани площи е Австралия. От нас зависи дали и нашата страна ще извоюва челна позиция сред  производителите на биологични продукти .

 

This post is also available in: English